Poniedziałek, 11 Grudnia 2023  Imieniny: Damazego, Waldemara, Daniela WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Kaletański PSZOK czynny od 6 listopada 2019 r.  

  Informujemy, że po przerwie technicznej, z dniem 6 listopada br. wznowione zostanie funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczącego się w Kaletach przy ul. Ks. Drozdka. PSZOK jest czynny: w środy od godz. 12.00 do godziny 19.00 oraz w soboty od godz. 8.00 do godz. 14.00.

   

  PRZYPOMINAMY!

  PSZOK przyjmuje odpady komunalne tj. odpady powstałe w gospodarstwach domowych. Odpady dostarczone na PSZOK są przyjmowane w ramach stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie ze złożoną w Urzędzie Miejskim w Kaletach DEKLARACJĄ. Warunkiem przyjęcia odpadów na PSZOK jest spełnienie następujących warunków:

  1. odpady pochodzą z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta Kalety, dla których została złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  2. ilość i rodzaj dostarczonych do PSZOK odpadów nie może wskazywać, iż pochodzą one z działalności gospodarczej lub z nieruchomości niezamieszkałej,

  3. odpady dostarczone na PSZOK muszą być posegregowane.

   

  PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów:

  1) zużyte opony – pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym, tj. z samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów, wózków rowerowych i inwalidzkich, czterokołowców oraz przyczep do tych pojazdów;

  2) odpady zielone – części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, tj. trawa, liście, gałęzie, wycięte rośliny, choinki z wyłączeniem ziemi, pni, karp i konarów powstałych w wyniku wycinki drzew. Odpady zielone nie mogą zawierać: zanieczyszczeń natury nieorganicznej (ziemia, kamienie), resztek jedzeniowych pochodzenia zwierzęcego, pozostałości po spaleniu;

  3) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z przebudowy, demontażu lub remontów budynków mieszkalnych - gruz ceglany, betonowy, materiały ceramiczne, drewno, usunięte fragmenty tynku, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, a także na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano-architektonicznej, przewidziane w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.),

  4) meble i inne odpady wielkogabarytowe – wytworzone w gospodarstwie domowym, tj. łóżka, materace, meble, wózki dziecięce, deski;

  5) inne odpady niebezpieczne w rozumieniu art. 6 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2019.701), w tym: rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin, opakowania po farbach, lakierach, baterie i akumulatory, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki (np. świetlówki, żarówki);

  6) przeterminowane leki;

  7) metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe;

  8) szkło;

  9) papier;

  10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

   

  PSZOK nie przyjmuje:

  1. azbestu,

  2. papy,

  3. wełny mineralnej,

  4. opakowań po materiałach budowlanych,

  5. zespołów okiennych

  6. opon z samochodów ciężarowych i koparek,

  7. części samochodowych (np. zderzaki, reflektory, szyby),

  8. odpadów z remontów, powstających w trakcie robót wykonywanych przez podmiot świadczący usługi remontowe, który jest odpowiedzialny za zagospodarowanie tych odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

  9. odpadów niebezpiecznych pozbawionych etykiet, co uniemożliwia ich identyfikację,

  10. odpadów płynnych w nieszczelnych pojemnikach,

  11. bio odpadów,

  12. odpadów zmieszanych

  13. żużli i popiołów z palenisk.

  Pracownik obsługujący PSZOK przyjmuje odpady po okazaniu dowodu wniesienia opłaty (w ramach comiesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) i po okazaniu dokumentu tożsamości oraz dokonuje weryfikacji dostarczonych na PSZOK odpadów pod względem zawartości oraz zgodności z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów.

  Osoby korzystające z PSZOK dostarczają odpady we własnym zakresie i na własny koszt oraz zobowiązane są do samodzielnego rozładunku odpadów w sposób selektywny, zgodnie ze wskazaniami pracownika obsługującego PSZOK. Pracownik obsługujący PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeżeli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

  Kaletański PSZOK czynny od 6 listopada 2019 r.

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn październik 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM