Środa, 29 Marca 2023  Imieniny: Wiktoryna, Helmuta, Eustachego WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Od 1 września można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym  

  Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
  Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium, nie może być większa niż kwota:
  542 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
  456 zł dla osoby w rodzinie.

  Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

  WYMAGANE DOKUMENTY:
  I. Wypełniony wniosek o przyznanie stypendium szkolnego.
  II. Załączniki:
  1. zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskan
  3. zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o wysokości uzyskiwanej pomocy materialnej,
  4. oświadczenie przekazującego i otrzymującego o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym itp. wraz z wyrokiem sądu zasądzającym alimenty lub odpisem z protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej),
  5. w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego lub oświadczenie zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej,
  6. zaświadczenie organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni,
  7. dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny,
  8. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku lub bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych wraz z informacją wysokości wypłaconego zasiłku w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
  9. inne dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji dochodowej rodziny.

   

  POBIERZ WNIOSEK

   

  Od 1 września można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn październik 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM