Niedziela, 25 Lutego 2024  Imieniny: Wiktora, Cezarego WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2016/2017  

  Informujemy, że rozpoczynają się zapisy dzieci do przedszkoli. Dzieci korzystające w bieżącym roku z usług przedszkola mają zagwarantowane w nim miejsce i nie biorą udziału w naborze! W takich przypadkach rodzice są zobowiązani złożyć w placówce. Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Deklaracje przyjmowane będą w okresie od 15 lutego do 4 marca br.
  W przypadku, jeżeli rodzice zamierzają zapisać dziecko do innego publicznego przedszkola niż to, do którego dotychczas uczęszcza, muszą mieć pełną świadomość, że wówczas ich dziecko uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak dziecko zapisywane do przedszkola po raz pierwszy.
  1. Ważną informacją jest fakt, że o przyjęciu dziecka do przedszkola nie będzie decydować kolejność zgłoszeń!
  2. W naborze będą brały udział tylko dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy. Rodzice tych dzieci będą zobowiązani wypełnić wniosek zgodnie z regulaminem rekrutacji. Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola będzie można znaleźć na stronie www.kalety.pl od dnia 15 lutego 2016r. Wnioski będzie można składać w godzinach pracy przedszkola od dnia 1 marca 2016 r. do dnia 31.03.2016r. Osoby niemające dostępu do Internetu mogą pobrać wniosek w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza. Rodzice mogą ubiegać się o miejsce maksymalnie w dwóch placówkach, wskazując zgodnie z preferencją pierwsze i drugie przedszkole.
  3. Jeżeli rodzice nie dostarczą podpisanego dokumentu do placówki, wówczas dziecko nie bierze udziału w procesie rekrutacji. Obowiązujące przepisy prawa wymagają złożenia we wniosku Oświadczeń rodziców. Każde Oświadczenie musi być potwierdzone podpisem obydwu rodziców lub prawnych opiekunów.
  4. Dnia 15 kwietnia 2016 r. nastąpi publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola.
  5. Następnie do dnia 22 kwietnia 2016 r. do godziny 15.00 rodzice będą mogli potwierdzić wolę uczestnictwa dziecka do przedszkola.
  6. Ostateczna lista dzieci przyjętych do placówek nastąpi dnia 29 kwietnia 2016 r.

  Informacje ogólne: Do przedszkoli przyjmowane będą dzieci zamieszkałe w Kaletach. Pierwszeństwo mają dzieci 5 i 4 -letnie. Kryteria podstawowe wymienione są w ustawie.
  1) wielodzietność rodziny kandydata;
  2) niepełnosprawność kandydata;
  3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  Powyższe kryteria mają jednakową wartość W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego pod uwagę będą brane kryteria na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kaletach.

  Kryteria dodatkowe to:
  1. kandydat, którego oboje rodziców pracuje/uczy się w trybie dziennym - 32 punkty
  2. kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu lub zostało objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu - 16 punktów
  3. kandydat, który będzie korzystał z całodziennej opieki przedszkolnej ( 8 i więcej godz. dziennie) - 8 punktów
  4. kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola - 4 punkty
  5. kandydat, który uczęszczał w poprzednim roku szkolnym do przedszkola - 2 punkty
  6. kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim - 1 punkt

  III Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Kalety będą mogli być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego dana placówka będzie nadal dysponować wolnymi miejscami. Rodzice dzieci nieprzyjętych mogą, w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, wystąpić do dyrektora z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola. Od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora placówki. Jeżeli po 1 września 2016r. pojawią się wolne miejsca /rezygnacja/, propozycja kierowana będzie do rodziców dzieci nieprzyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego. O kolejności przyjmowania będzie decydować liczba uzyskanych w rekrutacji punktów.  

  Karty zgłoszeniowe dziecka do przedszkola można pobierać w kancelarii przedszkola w godzinach od 8.00 do 8.30 oraz od 13.00 do 14.00. Zapraszamy do naszych przedszkoli dzieci 3,4,5 i 6 - letnie z terenu Gminy Kalety. Informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie internetowej naszego miasta, stronach internetowych przedszkoli oraz bezpośrednio w placówkach u dyrektorów przedszkoli. Informacje dodatkowe Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz w roku szkolnym. W kolejnych latach rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola zobowiązani są do wypełnienia deklaracji w celu kontynuowania edukacji w placówce. W wyniku nowelizacji ustawy o systemie oświaty w roku szkolnym 2016/2017  przygotowaniem przedszkolnym objęte są dzieci sześcioletnie, dzieci pięcioletnie i czteroletnie mają zagwarantowane miejsce w przedszkolu.  

  UWAGA RODZICE DZIECI 6 – LETNICH (ROK URODZENIA 2010) W roku szkolnym 2016-2017 do szkoły mogą być zapisane także dzieci sześcioletnie z rocznika 2010.

  Każde dziecko 4 i 5 - letnie ma prawo do edukacji przedszkolnej. O przygotowanie odpowiedniej liczby miejsc zadba gmina, z kolei rodzice będą mogli z nich skorzystać, jeśli będą zainteresowani posłaniem dziecka do przedszkola. Miejsce takie zostanie zorganizowane w przedszkolu prowadzonym przez gminę lub przez organ niepubliczny, który zdecyduje się przyjąć zasady obowiązujące przedszkola gminne (np. niskie opłaty dla rodziców - maksymalnie 1 złoty za każdą dodatkową godzinę, takie same zasady rekrutacji, itd.).

  Od 2017 roku takie samo prawo do wychowania przedszkolnego będzie przysługiwało również wszystkim 3-latkom.
   

  Wniosek o przyjęcie do przedszkola

  Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

  Oświadczenie o odbywaniu studiów w systemie dziennym

  Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka

  Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka

  Oświadczenie o zamieszkaniu na obszarze gminy Kalety


   

   

   

   

   

   


   

   

   

  Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2016/2017

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn październik 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM