Czwartek, 22 Lutego 2024  Imieniny: Marty, Malgorzaty, Piotra WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Sprawozdanie z XXII sesji Rady Miejskiej w Kaletach  

  W środę 23 grudnia 2020 r. - w trybie zdalnym - odbyła się XXII sesja Rady Miejskiej w Kaletach. Przewodniczyła jej Janina Perz – przewodnicząca Rady Miejskiej. W obradach udział wzięło 15 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Miejskiej upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.
  Po przekazaniu (do protokołu) sprawozdań przewodniczącej Rady Miejskiej oraz burmistrza z okresu międzysesyjnego, radni przystąpili do procedury podejmowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2029 oraz budżetu na 2021 rok – min. przedstawiono opinie komisji stałych oraz odczytano opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o ww. projektach. W wyniku jednomyślnego głosowania radni przyjęli uchwały:
  Nr 179/XXII/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2029.
  Nr 180/XXII/2019 w sprawie budżetu Miasta Kalety na 2021 rok.

  Następnie radni podjęli uchwały:
  Nr 181/XXII/2020 w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Tarnogórskiemu w 2021 r.
  Nr 182/XXII/2020 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2020 rok.
  Nr 183/XXII/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029.
  Nr 184/XXII/2020 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających w roku 2020.
  Nr 185/XXII/2020 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalety.
  Nr 186/XXII/2020 w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kalety.
  Nr 187/XXII/2020 w sprawie dzierżawy nieruchomości.
  Nr 188/XXII/2020 w sprawie dzierżawy nieruchomości.
  Nr 189/XXII/2020 w sprawie najmu lokalu użytkowego.
  Nr 190/XXII/2020 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.
  Nr 191/XXII/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr 73/VIII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 18 czerwca 2019 r.
  Nr 192/XXII/2020 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Kalety z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
  Nr 193/XXII/2020 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok”.
  Nr 194/XXII/2020 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.

  W punkcie wolne głosy i wnioski, dodatkowe informacje zgłaszano bieżące sprawy.

  Małgorzata Mazur

  Sprawozdanie z XXII sesji Rady Miejskiej w Kaletach

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn październik 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM