Czwartek, 25 Lipca 2024  Imieniny: Walentyny, Krzysztofa, Jakuba WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Sprawozdanie z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Kaletach  

  11 czerwca 2018 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się XXXIX sesja (absolutoryjna) Rady Miejskiej w Kaletach, której przewodniczyli Eugeniusz Ptak – Przewodniczący Rady Miejskiej oraz wiceprzewodnicząca Janina Perz. W obradach udział wzięło 14 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Miejskiej upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. Po sprawozdaniach przewodniczącego Rady Miejskiej oraz burmistrza z okresu międzysesyjnego przystąpiono do procedury związanej z przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły rok i udzieleniem absolutorium.
  Najpierw radni wysłuchali opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu miasta za 2017 r. a po odczytaniu przez przewodniczącego Rady Miejskiej pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o ww. sprawozdaniu przystąpili do głosowania nad podjęciem stosownej uchwały.
  Uchwała Nr 289/XXXIX/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Kalety za 2017 r. została przyjęta jednogłośnie.
  Następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Sendel odczytał wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kalety za 2017 r. Przedstawiona została także pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie w/w wniosku. W wyniku głosowania uchwała Nr 290/XXXIX/2018 w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok została przyjęta jednogłośnie.
  Następnie radni podjęli uchwały:
  Nr 291/XXXIX/2018 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2018 rok.
  Nr 292/XXXIX/2018 w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Kalety.
  Nr 293/XXXIX/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029.
  Nr 294/XXXIX/2018 w sprawie ustanowienia wzajemnych służebności dojazdu.
  Nr 295/XXXIX/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
  Nr 296/XXXIX/2018 w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych do stanu faktycznego.
  Nr 297/XXXIX/2018 w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania do stanu faktycznego.
  Nr 298/XXXIX/2018 w sprawie w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wejścia Gminy Kalety w skład Związku Metropolitalnego „Górnośląsko–Zagłębiowska Metropolia”.
  Nr 299/XXXIX/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Kalety.
  Nr 300/XXXIX/2018 w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Kalety miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
  Nr 301/XXXIX/2018 w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta Kalety.
  Ze względu na obowiązujące przepisy prawa uchwałą Nr 302/XXXIX/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kalety zostało obniżone wynagrodzenie burmistrza.
  W punkcie interpelacje i zapytania radnych zgłaszano bieżące sprawy.

  Sprawozdanie z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Kaletach

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn październik 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM