Niedziela, 10 Grudnia 2023  Imieniny: Julii, Danieli, Bogdana WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Gospodarka odpadami

 • OD DNIA 1 KWIETNIA 2019 R. KOLEJNA PODWYŻKA STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

  Urząd Miasta Kalety informuje, że mimo wzrostu od dnia 1 stycznia 2019 r. stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dochody osiągane z tych opłat nie wystarczają na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Gmina chcąc prawidłowo wykonywać zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach powinna zabezpieczyć w swoim budżecie środki finansowe w wysokości umożliwiającej samofinansowanie się całego systemu. Stawki opłat powinny zgodnie z ustawą pokryć koszty:

  1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

  2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

  3) obsługi administracyjnej tego systemu;

  4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

  System gospodarowania odpadami komunalnymi musi się bilansować tzn., że miasto nie może do niego dokładać, ani tez na nim zarabiać.

  Do czasu rozstrzygnięcia przetargu, na okres I kwartału 2019 roku została podpisana umowa na świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów z dotychczasowym wykonawcą tej usługi, by zapewnić ciągłość świadczenia usługi. Jednakże wynegocjowane stawki za odbiór 1 tony odpadów zmieszanych oraz 1 tonę odpadów segregowanych (na ten okres) są drastycznie wyższe w porównaniu do stawek z lat ubiegłych. Podobne wysokości stawek przedstawiły firmy przystępujące do przetargu.

  Na tak drastyczny wzrost opłaty wpływ ma kilka czynników takich jak wzrost ceny energii, transportu i zwiększenie stawek za tzw. „opłatę marszałkowską”. Jest to opłata za składowanie i magazynowanie odpadów, której wysokość jest ustalana w drodze Rozporządzenia Rady Ministrów i waloryzowana w drodze obwieszczenia Ministra Środowiska. W 2013 roku opłata wynosiła 115,41 zł za tonę odpadów, w 2014 roku opłata wzrosła do 119,68 zł, w 2017 roku wynosiła 120,76 zł. W roku 2019 opłata ta wynosi 170,00 zł a w 2020 roku osiągnie wysokość 270,00 zł co oznacza, że cena za składowanie 1 tony odpadów w 2020 roku może osiągnąć kwotę nawet 500 zł.

  W tej sytuacji opłaty za gospodarowanie odpadami muszą być na wyższym poziomie.

  W związku z powyższym z dniem 1 kwietnia 2019 r. na mocy Uchwały Nr 38/V/2019 Rady Miejskiej w Kaletach, podjętej jednogłośnie, nowe stawki będą wynosiły: 19,00 zł za osobę, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, 30,00 zł za osobę, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

  Zmiana stawki nie będzie powodowała konieczności składania nowej deklaracji.

  OD DNIA 1 KWIETNIA 2019 R. KOLEJNA PODWYŻKA STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn październik 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM