Rada Miejska

Rada Miasta


PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
 • inż. Eugeniusz Ptak

          telefon: (0-34) 352-76-55

  Przewodniczący dyżuruje we wtorki od godz. 15.00

Radni:

     Edward Drabik

     Robert Gryc

     Zuzanna Jelonek

     Blandyna Kąkol

    Jan Klimek

    Grzegorz Krupa

    Zygmunt Mirowski

    Irena Nowak

    Zygfryd Peła

    Janina Perz

    Mirosława Potempa

    Maria Wiatrek

    Kazimierz Złotosz


WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
 • Ryszard Sendel

Komisje stałe:


Komisja Rewizyjna

1. Jan Klimek- Przewodniczący
2. Kazimierz Złotosz - Wiceprzewodniczący
3. Maria Wiatrek
4. Mirosława Potempa
5. Zygfryd Peła

Komisja Budżetu i Finansów

 
1. Janina Perz - Przewodnicząca
2. Blandyna Kąkol - Wiceprzewodnicząca
3. Irena Nowak
4. Edward Drabik
5. Zuzanna Jelonek

Komisja Gospodarcza Rynku Pracy Bezpieczeństwa Praworządności i Ochrony Środowiska

1. Blandyna Kąkol - Przewodnicząca
2. Kazimierz Złotosz - Wiceprzewodniczący
3. Zygmunt Mirowski
4. Edward Drabik
5. Grzegorz Krupa

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych

1. Irena Nowak – Przewodnicząca
2. Mirosława Potempa - Wiceprzewodnicząca
3. Maria Wiatrek
4. Jan Klimek
5. Robert Gryc

Kompetencje

Informacja o Radzie Miasta Kalety
Rada Miasta jest organem stanowiącym i kontrolnym w granicach wyznaczonych przez prawo.

Do wyłącznej właściwości Rady Miasta należy:

 1. uchwalanie statutu miasta;
 2. ustalanie wynagrodzenia Burmistrza;
 3. stanowienie o kierunkach działania Burmistrza oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności;
 4. powoływanie i odwoływanie skarbnika miasta, który jest głównym księgowym;
 5. uchwalanie budżetu miasta oraz rozpatrywanie sprawozdania z jego wykonania, a także podejmowanie uchwały o udzieleniu lub nieudzieleniu Burmistrzowi absolutorium z tego tytułu;
 6. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 7. uchwalanie programów gospodarczych;
 8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych przez odrębne ustawy;
 9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych miasta, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
  • określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej (do czasu określenia ww. zasad Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Miasta);
  • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów;
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym;
  • zobowiązań dotyczących podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Miasta;
  • tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek;
 10. określenie wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania;
 11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej, powiatu i województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego;
 12. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania gminy z innymi gminami (miastami) oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku;
 13. podejmowanie uchwał o współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz o przystąpieniu do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych;
 14. podejmowanie uchwał dotyczących: herbu miasta, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników;
 15. nadawanie Honorowego Obywatelstwa Miasta;
 16. podejmowanie uchwał w sprawie zasad przyznawania stypendiów uczniom i studentom;
 17. stanowienie w innych sprawach leżących - na mocy ustaw - w kompetencjach RM.

Rada obraduje na sesjach, w trakcie których podejmuje uchwały. Są one w trybie nadzoru przesyłane do Wojewody i Regionalnej Izby Obrachunkowej, a po akceptacji stają się prawem miejscowym.
Oprócz podejmowania uchwał Rada może: powziąć postanowienia, uchwalić deklaracje, zwrócić się z apelem, wydać odezwy, sformułować zalecenia, wystąpić z inicjatywą, podjąć się określonych zadań.
Podjęcie lub niepodjęcie uchwał poprzedzone jest ich analizą i wyrażeniem o nich opinii. Zadania te wykonują komisje stałe, które są organem pomocniczym Rady.
Do zadań komisji stałych należy przede wszystkim: doradztwo i inicjowanie projektów uchwał, opiniowanie projektów uchwał przygotowanych przez inne podmioty (inną komisję, Burmistrza Miasta lub radnych, grupę radnych), kontrola wykonywania uchwał Rady i wniosków komisji Rady oraz ocena działalności Burmistrza.
Komisja Rewizyjna Rady Miasta sprawdza działalność organu wykonawczego, tj. Burmistrza, oraz jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego.
Radni jako reprezentanci wyborców utrzymują z nimi stałą więź. Organizują spotkania, pełnią dyżury, na których informują mieszkańców o swojej działalności w Radzie, a także przyjmują postulaty, wnioski i skargi.
Radni jako obserwatorzy biorą udział w przetargach na roboty i usługi, które organizowane są przez Urząd Miejski, a także uczestniczą w sesjach powiatowych.

Przewodniczącym Rady Miejskiej w Kaletach VI kadencji jest inż Eugeniusz Ptak, który:

 • organizuje pracę Rady,
 • ustala w porozumieniu z Burmistrzem porządek sesji,
 • przygotowuje i zwołuje sesje Rady,
 • koordynuje realizację zadań Rady i pracę jej organów,
 • deleguje radnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
 • przewodniczy obradom,
 • reprezentuje Radę na zewnątrz,
 • wykonuje inne zadania określone ustawą i statutem oraz wskazane przez Radę,
 • składa Radzie sprawozdania z działalności w okresie międzysesyjnym.

PLAN DYŻURÓW RADNYCH

Eugeniusz Ptak – Przewodniczący Rady Miejskiej -  każdy wtorek od godz. 15.00, Urząd Miejski w Kaletach

Edward Drabik – 1 i 3 poniedziałek miesiąca od godz. 16.00 do 17.00, Miejski Dom Kultury w Kaletach

Robert Gryc – 2 i 4 poniedziałek miesiąca od godz. 16.00 do 17.00, Miejski Dom Kultury w Kaletach.


Zuzanna Jelonek
- 1 wtorek miesiąca w Klubie w Drutarni od 17.00 do 18.00 (począwszy od października 2012).

Blandyna Kąkol – 3 środa miesiąca od godz. 18.00, świetlica środowiskowa w Miotku

Jan Klimek – 2 środa miesiąca od godz. 10.00 do 11.00, Urząd Miejski w Kaletach, pok. nr 14.

Grzegorz Krupa – 1 czwartek miesiąca od godz. 15.00 do 16.00, Urząd Miejski w Kaletach, pok. nr 14.

Zygmunt Mirowski – 2 środa miesiąca od godz. 18.00, „Amaro”  w Kuczowie

Irena Nowak – 3 poniedziałek miesiąca od godz. 14.00 do 15.00, Urząd Miejski w Kaletach, pok. nr 14.

Zygfryd Peła – od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 15.00, ul. Rogowskiego 36.

Janina Perz – 1 wtorek miesiąca od godz. 15.00 do 16.00, Urząd Miejski w Kaletach, pok. nr 14.

Mirosława Potempa – 1 czwartek miesiąca od godz. 17.00 -18.00, Filia Miejskiej Biblioteki w Miotku

Ryszard Sendel – 1 czwartek miesiąca od godz. 14.00 do 15.00, Urząd Miejski w Kaletach, pok. nr 14.

Maria Wiatrek – 1 wtorek miesiąca od godz. 14.00 do 15.00, Urząd Miejski w Kaletach, pok. nr 14.

Kazimierz Złotosz – 1 poniedziałek miesiąca od godz. 09.00 do 10.00, Urząd Miejski w Kaletach, pok. nr 14.

Pytania do Burmistrza Odpowiedzi Burmistrza
Pytania do Radcy prawnego Odpowiedzi Radcy prawnego
Biuletyn sierpień 2014 + Biuletyny Archiwalne + Kartki internetowe + Galeria zdjęć + Kalendarium System Informacji Przerstrzennej http://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap Konkursy Sprzedaż nieruchomości Ustroń Kontakt z redakcją Biuletynu
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Dziennik Ustaw Monitor Polski WEEKEND z KAJAKIEM Ścieżki przyrodniczo - dydaktyczne w Kaletach Jubileusz 90 lecia KS UNIA Kalety Tereny Inwestycyjne + FILMY Pomoc osobom niesłyszącym

 

SONDA
zobacz wyniki

<<   Styczeń   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

+ MAPA SERWISU + STATYSTYKA

Osoby on-line: 1

Urząd Miejski w Kaletach

tel. +48 34 352-76-30
sekretariat@kalety.pl

code:  Szulc-Efekt Sp. z o.o. & www.gmina.pl | gfx & php: www.itwords.pl