Sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie w sprawie wykazu zasiedlonych lokali przeznaczonych do sprzedaży ich najemcom

OGŁOSZENIE


Burmistrz Miasta Kalety informuje iż zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) wywieszony został w dniu 21.10.2014 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ulicy Żwirki i Wigury 2 wykaz zasiedlonych lokali przeznaczonych do sprzedaży ich najemcom.


Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami winny złożyć wnioski w terminie 21 dni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.


Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 21 października do dnia 12 listopada 2014 r.


Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości

Burmistrz Miasta Kalety
                  

informuje,

 

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Kaletach przy Chmielnej (działka nr 313/24),  stanowiącej własność  Gminy Kalety.

 

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 29 października 2014  r. do dnia 19 listopada 2014 r.


Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu

OGŁOSZENIE


Burmistrz Miasta Kalety informuje iż zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) wywieszony został w dniu 07.10.2014 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ulicy Żwirki i Wigury 2 na okres 21 dni wykaz nieruchomości lokalowych  przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu.


Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 7 października do dnia 29 października 2014 r.


Ogłoszenie o czwartym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości: lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w wieczystym użytkowaniu gruntu, stanowiącej własność gminy

 

BURMISTRZ MIASTA KALETY

OGŁASZA

czwarty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w wieczystym użytkowaniu gruntu, stanowiącej własność gminy.

Lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni użytkowej 75,75 m², położony jest w Kaletach przy ul. Fabrycznej nr 9, opisany w księdze wieczystej Sądu Rejonowego
w Tarnowskich Górach pod numerem GL1T/00092778/4, usytuowany na II piętrze budynku wielorodzinnego i składa się z:

- pokoju o powierzchni 35,39 m²

- pokoju o powierzchni 16,29 m²,

- kuchni o powierzchni 16,47 m²,

- łazienki o powierzchni 5,65 m²,

- przedpokoju o powierzchni 1,95 m²

oraz pomieszczenia przynależnego tj. piwnicy o powierzchni użytkowej 15,77 m² wraz z udziałem w prawie wieczystego użytkowania gruntu oznaczonego jako działka nr 15 o powierzchni 0,3545 ha, obręb 4 Kalety, opisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach pod numerem GL1T/00091915/0.

 

Cena wywoławcza nieruchomości (lokalu mieszkalnego) wraz z udziałem w prawie wieczystego użytkowania gruntu wynosi 35 000zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).

 

Przetarg odbędzie się 30 października 2014 r. o godzinie 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, II piętro.

 

Wadium w wysokości 5000 zł należy wpłacić gotówką lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kaletach na nr rachunku:

47 8279 1023 0202 6204 2002 0002 do dnia 23 października 2014 r.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu.

Wylicytowana cena nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

Koszt spisania umowy ponosi nabywca.

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej.

Pierwszy przetarg na sprzedaż opisanego lokalu mieszkalnego odbył się w dniu 14 lutego 2014 roku.

Drugi przetarg na sprzedaż opisanego lokalu mieszkalnego odbył się w dniu 29 kwietnia 2014 roku.

Trzeci przetarg na sprzedaż opisanego lokalu mieszkalnego odbył się w dniu 17 lipca 2014 roku.

Informacji związanych z przetargiem, w tym o oględzinach lokalu, można uzyskać w pokoju nr 25 w godzinach od 7.30 – 15.30 lub pod numerem telefonu 34/352-76-50.

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


Informacja w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Kaletach przy B. Chrobrego, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Kalety

Burmistrz Miasta Kalety

informuje,

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Kaletach przy B. Chrobrego, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Kalety. Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 1października 2014 r. do dnia 22 października 2014 r.


Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Kaletach przy ul. ks. Drozdka, stanowiącej własność Gminy Kalety, której część jest przeznaczona do wydzierżawienia

Burmistrz Miasta Kalety

 

informuje,

 

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń, został wywieszony wykaz nieruchomości położonej w Kaletach przy ul. ks. Drozdka, stanowiącej własność Gminy Kalety, której część jest przeznaczona do wydzierżawienia.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. do 8 października 2014 r.


Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej oznaczonej numerem 336

OGŁOSZENIE

W związku z kontynuacją prac związanych z inwentaryzacją mienia komunalnego, działając w oparciu o art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. (Dz. U. Nr 32, poz. 191) „Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym”

Urząd Miasta Kalety zawiadamia

o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej oznaczonej numerem 336.

W/w karta jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Kaletach, pokój nr 25 - od dnia 11 lipca 2014 roku do dnia 11 sierpnia 2014 roku. Kalety, dnia 10 lipca 2014 roku.

Zastępca Burmistrza Miasta Kalety

mgr inż. Dariusz Szewczyk


 

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanych projektów kart inwentaryzacyjnych oznaczonych numerem 334 i 335

 

Ogłoszenie


W związku z kontynuacją prac związanych z inwentaryzacją mienia komunalnego, działając w oparciu o art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. (Dz. U. Nr 32, poz. 191) „Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym”


Urząd Miasta Kalety zawiadamia


o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanych projektów kart inwentaryzacyjnych oznaczonych numerem 334 i 335


W/w karty są wyłożone do wglądu w Urzędzie Miejskim w Kaletach, pokój nr 25 - od dnia 10 czerwca 2014 roku do dnia 11 lipca 2014 roku.


Kalety, dnia 9 czerwca 2014 roku.

Zobacz więcej


Ogłoszenie o trzecim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości: lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w wieczystym użytkowaniu gruntu, stanowiącej własność gminy

BURMISTRZ MIASTA KALETY

OGŁASZA

trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w wieczystym użytkowaniu gruntu, stanowiącej własność gminy.

Lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni użytkowej 75,75 m², położony jest w Kaletach przy ul. Fabrycznej nr 9, opisany w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach pod numerem GL1T/00092778/4, usytuowany na II piętrze budynku wielorodzinnego i składa się z:

- pokoju o powierzchni 35,39 m²

- pokoju o powierzchni 16,29 m²,

- kuchni o powierzchni 16,47 m²,

- łazienki o powierzchni 5,65 m²,

- przedpokoju o powierzchni 1,95 m²

oraz pomieszczenia przynależnego tj. piwnicy o powierzchni użytkowej 15,77 m² wraz z udziałem w prawie wieczystego użytkowania gruntu oznaczonego jako działka nr 15 o powierzchni 0,3545 ha, obręb 4 Kalety, opisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach pod numerem GL1T/00091915/0.

 

Cena wywoławcza nieruchomości (lokalu mieszkalnego) wraz z udziałem w prawie wieczystego użytkowania gruntu wynosi 40 000zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

Zobacz więcej


Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącychwłasność gminy Kalety

Burmistrz Miasta Kalety

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kalety.

nieruchomości gruntowe niezabudowane,
położenie: Kalety, ul. 1 Maja, karta mapy 2 Kalety,
uzbrojenie: energia elektryczna,
przeznaczenie w planie zagospodarowania: zgodnie z obowiązującym miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennego niżej wymienione nieruchomości położone są w obszarze oznaczonym symbolem 2KS1 – tereny obsługi komunikacji – garaże, z niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi., działki o kształcie regularnym zbliżonym do kwadratu, teren działek płaski, nieogrodzone, niezalesione, wydzielone pod budynki garażowe, nieruchomości zapisane w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich

Górach pod numerem GL1T/000635515.     

 
działka nr 2412/36 o powierzchni 35 m2,

cena wywoławcza – 2.800 zł,

wadium – 500 zł.
działka nr 2415/36 o powierzchni 35 m2,

cena wywoławcza – 2.800 zł,

wadium – 500 zł.
działka nr  2416/36 o powierzchni 35 m2,

cena wywoławcza – 2.800 zł,

wadium – 500 zł.
działka nr 2417/36 o powierzchni 35 m2,

cena wywoławcza – 2.800 zł,

wadium – 500 zł.
działka nr 2419/36 o powierzchni 35 m2,

cena wywoławcza – 2.800 zł.

wadium – 500 zł.

 
Do wylicytowanej w drodze przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2014 roku o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, II piętro, pokój nr 24.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w podanej wyżej wysokości.

Wadium należy wpłacić gotówką lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kaletach:  Międzypowiatowy BS w Myszkowie Oddział Woźniki 47 8279 1023 0202 6204 2002 0002 do dnia 3 kwietnia 2014 roku.

Na dowodzie wpłaty wadium podać numer działki której to wadium dotyczy.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium wniesione przez uczestnika który przetarg wygrał a  uchyli się od zawarcia umowy, nie podlega zwrotowi.

Cena nabycia nieruchomości jest płatna w całości przed spisaniem aktu notarialnego.

Koszty spisania aktu notarialnego ponosi nabywca.

Burmistrz Miasta Kalety zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Informacji związanych ze zbyciem w/w nieruchomości udziela się w Urzędzie Miejskim w Kaletach, pokój nr 25 tel. 34 3527648.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości – lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy Kalety oraz powołania Komisji Przetargowej

 BURMISTRZ MIASTA KALETY ogłasza

 

publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: lokal mieszkalny - zgodnie z Rozporządzeniem RM  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) - wraz z ułamkową częścią gruntu, stanowiący własność Miasta Kalety.

 

Nieruchomość (lokal mieszkalny) oznaczona jest nr działki 2348/36, pow. działki 0,1658 ha,   o powierzchni użytkowej 32,80 m2 położona w Kaletach przy ul. 1 Maja 92/14 obręb Kalety, zapisana w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach pod Nr  KW  GL1T/00069477/4. Lokal mieszkalny Nr 14  usytuowany jest na  IV piętrze  i składa się z:

-           pokoju o powierzchni  17,80 m2  

-           kuchni o powierzchni   7,30 m2

-           łazienki o powierzchni  3,208 m2

-           przedpokoju o powierzchni  4,50 m2

Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych

Burmistrz Miasta Kalety
ogłasza

III przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych.

Działka nr 130/22 o powierzchni 0.1410 ha,

- położenie- Kalety, ul. Powstańców Śląskich, karta mapy 4 Kalety,

- własność Skarb Państwa, wieczysty użytkownik - Gmina Kalety, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach pod numerem GL 1 T/00090631/8,

- przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z treścią planu nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW_6, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług

nieuciążliwych,

- działka o kształcie regularnym, zbliżonym do prostokąta, teren działki płaski, nieogrodzony, nieutwardzony,

- działka posiada dostęp do drogi publicznej - ul. Powstańców Śląskich i ul. M. Konopnickiej,

- uzbrojenie: działka w zasięgu instalacji elektrycznej,

- cena wywoławcza - 54 900 zł,

- wadium - 5.500 zł.

Działka nr 131/22 o powierzchni 0.1291 ha,

- położenie- Kalety, ul. Powstańców Śląskich, karta mapy 4 Kalety,

- własność Skarb Państwa, wieczysty użytkownik - Gmina Kalety, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach pod numerem GL1 T/00090631/8,

- przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z treścią planu nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW_6, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług

nieuciążliwych,

- działka o kształcie regularnym, zbliżonym do trapezu, teren działki płaski, nieogrodzony, nieutwardzony,

- działka posiada dostęp do drogi publicznej - ul. Powstańców Śląskich, ul. M. Konopnickiej i ul. J. Brzechwy,

- uzbrojenie: działka w zasięgu instalacji elektrycznej,

- cena wywoławcza - 49.900 zł,

- wadium - 5.000 zł.

więcej informacji

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Kalety [Dąbrowskiego]

Burmistrz Miasta Kalety ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Kalety.

Działka nr 3561/70 o powierzchni 0.1576 ha,

- położenie- Kalety, ul. Dąbrowskiego, karta mapy 1 dod. 1 Jędrysek,

- własność Gminy Kalety, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach pod numerem GL 1 T/00059143/1,

- przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z treścią planu nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 1 MN 62, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- działka o kształcie prostokąta, teren działki płaski, atrakcyjne położenie

z bliskim sąsiedztwem terenów leśnych, dostępność komunikacyjna bardzo dobra. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, zarówno od ul. Wolności jak i ul. Dąbrowskiego. Ul. Dąbrowskiego posiada nawierzchnię asfaltową, a ul. Wolności nawierzchnię utwardzoną z kostki betonowej.

- uzbrojenie: działka położona w zasięgu instalacji elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Przez sąsiednią działkę przebiega sieć elektryczna niskiego napięcia, na innej sąsiedniej działce znajduje się stacja transformatorowa. W ul. Dąbrowskiego biegnie kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa. Na terenie nieruchomości wzdłuż ogrodzeń przy budynkach sąsiadujących od północno-zachodniej granicy działki, biegnie linia telefoniczna. Nabywca zapewni możliwość dostępu w celu jej napraw czy konserwacji.

- cena wywoławcza - 79 000 zł,

- wadium - 8 000 zł.

więcej informacji

Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych wraz ze sprzedażą położonych na nich budynków garażowych

Burmistrz Miasta Kalety ogłasza

I przetarg ustny ograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych wraz ze sprzedażą położonych na nich budynków garażowych.

  1. Działka nr 462/64 o powierzchni 0,0030 ha,
  2. Działka nr 463/64 o powierzchni 0,0029 ha,
  3. Działka nr 464/64 o powierzchni 0,0029 ha,
  4. Działka nr 465/64 o powierzchni 0,0029 ha,
  5. Działka nr 466/64 o powierzchni 0,0029 ha,
  6. Działka nr 467/64 o powierzchni 0,0030 ha

położenie- Kalety, ul. B. Chrobrego, karta mapy 1 Żyglinek,

własność - właścicielem gruntu jest Skarbu Państwa , wieczystym użytkownikiem gruntu i właścicielem budynków stanowiących odrębną nieruchomość jest Gmina Kalety. Nieruchomości zapisane są w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w

Tarnowskich Górach pod numerem GL 1 T/00078128/9,

przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z treścią planu nieruchomości położone są na obszarze oznaczonym symbolem 1MW1- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

działki w formie prostokąta, nieogrodzone, zabudowane boksami garażowymi o konstrukcji murowanej, wybudowanymi w 1988 roku. Garaże nieogrzewane, przykryte stropodachem o powierzchni 16,63 m2. W garażach brak instalacji elektrycznej, otworów okiennych i kanałów naprawczych.

Cena wywoławcza każdej z w/w nieruchomości zabudowanej wynosi - 4.700 zł. Wadium - 500 zł.

Przetarg jest ograniczony do mieszkańców Kalet, którzy byli lub są pracownikami Kaletańskich Zakładów Celulozowo-Papierniczych w Kaletach i którzy wylegitymują się posiadaniem przed dniem 1.09.2011 r. którejkolwiek z działek stanowiących przedmiot przetargu.

Więcej informacji

NIEZWYKLE ATRAKCYJNA DZAŁKA PRZY RUCHLIWEJ TRASIE: CZĘSTOCHOWA-TARNOWSKIE GÓRY - GLIWICE

Burmistrz Miasta Kalety ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kaletach przy ul. Tarnogórskiej.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość składająca się z działek ewidencyjnych nr: 1201/124 i 1110/124 o łącznej powierzchni 1.0256 ha, położonych na karcie mapy 1 Zielona. Nieruchomość stanowi własność gminy Kalety, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach prowadzi księgę wieczystą GL1T/00060075/3.

Działka nr 1201/124 o powierzchni 0.8838 ha pokryta jest drzewostanem, o przeważającym składzie gatunkowym sosny 68-letniej.

Działka nr 1110/124 o powierzchni 0.1418 ha jest zabudowana budynkiem usługowym o powierzchni użytkowej 78,11 m2. Budynek murowany, jednokondygnacyjny, pełniący funkcje usługowo-handlowe, niezagospodarowany.

więcej informacji

.

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiacej własnośc Gminy Kalety [ Dąbrowskiego]

Burmistrz Miasta Kalety ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Kalety.

Działka nr 3561/70 o powierzchni 0.1576 ha,

- położenie- Kalety, ul. Dąbrowskiego, karta mapy 1 dod. 1 Jędrysek,

- własność Gminy Kalety, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach pod numerem GL 1 T/00059143/1,

- przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z treścią planu nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem

1 MN 62, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- działka o kształcie prostokąta, teren działki płaski, atrakcyjne położenie

z bliskim sąsiedztwem terenów leśnych, dostępność komunikacyjna bardzo dobra. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, zarówno od ul. Wolności jak i ul. Dąbrowskiego. Ul. Dąbrowskiego posiada nawierzchnię asfaltową, a ul. Wolności nawierzchnię utwardzoną z kostki betonowej.

- uzbrojenie: działka położona w zasięgu instalacji elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Przez sąsiednią działkę przebiega sieć elektryczna niskiego napięcia, na innej sąsiedniej działce znajduje się stacja transformatorowa. W ul. Dąbrowskiego biegnie kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa. Na terenie nieruchomości wzdłuż ogrodzeń przy budynkach sąsiadujących od północno-zachodniej granicy działki, biegnie linia telefoniczna. Nabywca zapewni możliwość dostępu w celu jej napraw czy konserwacji.

- cena wywoławcza - 87 000 zł,

- wadium - 9 000 zł.


Więcej informacji

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Kaletach przy ul. Tarnogórskiej.

NIEZWYKLE ATRAKCYJNA DZIAŁKA PRZY RUCHLIWEJ TRASIE: CZĘSTOCHOWA – TARNOWSKIE GÓRY - GLIWICE Burmistrz Miasta Kalety ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kaletach przy ul. Tarnogórskiej. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość składająca się z działek ewidencyjnych nr: 1201/124 i 1110/124 o łącznej powierzchni 1.0256 ha, położonych na karcie mapy 1 Zielona. Nieruchomość stanowi własność gminy Kalety.


Więcej informacji

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym na sprzedaż niezabudowanych stanowiących własność gminy Kalety. (ul. Dąbrowskiego)

Burmistrz Miasta Kalety ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność gminy Kalety.

  • Działka nr 3563/186 o powierzchni 0.1555 ha, położenie- Kalety, róg ul. Dąbrowskiego i ul. Borka.
  • Działka nr 3564/186 o powierzchni 0.1293 ha, położenie- Kalety, róg ul. Dąbrowskiego i ul. Działkowej.

Więcej informacji

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kalety położonej w Kaletach ul. Dworcowa 4

Burmistrz Miasta Kalety ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Kalety. Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 2053/100 o powierzchni 0.1021 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym,

- położenie: Kalety ul. Dworcowa 4, karta mapy 2 Kalety, stanowiąca własność gminy Kalety, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach prowadzi księgę wieczystą numer 66084.

Więcej informacji

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Kalety

Burmistrz Miasta Kalety ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Kalety, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka- nr 3788/100 o powierzchni 0.0891 ha, położona w Kaletach przy ul. ks. Drozdka, karta mapy 1 Jędrysek, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach pod numerem GL 1 T/00088598/7.
Cena wywoławcza w/w nieruchomości do II przetargu wynosi 39.900 zł.

Więcej informacji

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Kalety (ul. Dworcowa 4)

Burmistrz Miasta Kalety ogłasza I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Kalety.

-          nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 2053/100 o powierzchni 0.1021 ha  zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym,

-          położenie: Kalety ul. Dworcowa 4, karta mapy 2 Kalety,

-          stanowiąca własność gminy Kalety, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach prowadzi księgę wieczystą numer 66084,


Więcej informacji

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność gminy

Burmistrz Miasta Kalety ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność gminy Kalety.

1. Działka nr 3788/100 o powierzchni 0.0891 ha, - położenie- Kalety, ul. ks. Drozdka, karta mapy 1 Jędrysek,

2.  Działka nr 647/64 o powierzchni 0.0249 ha, - położenie- Kalety, ul. 30 lecia, karta mapy 2 Zielona.


Więcej informacji

Pytania do Burmistrza Odpowiedzi Burmistrza
Pytania do Radcy prawnego Odpowiedzi Radcy prawnego
Biuletyn sierpień 2014 + Biuletyny Archiwalne + Kartki internetowe + Galeria zdjęć + Kalendarium System Informacji Przerstrzennej http://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap Konkursy Sprzedaż nieruchomości Ustroń Kontakt z redakcją Biuletynu
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Dziennik Ustaw Monitor Polski WEEKEND z KAJAKIEM Ścieżki przyrodniczo - dydaktyczne w Kaletach Jubileusz 90 lecia KS UNIA Kalety Tereny Inwestycyjne + FILMY Pomoc osobom niesłyszącym

 

SONDA
zobacz wyniki

<<   Styczeń   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

+ MAPA SERWISU + STATYSTYKA

Osoby on-line: 2

Urząd Miejski w Kaletach

tel. +48 34 352-76-30
sekretariat@kalety.pl

code:  Szulc-Efekt Sp. z o.o. & www.gmina.pl | gfx & php: www.itwords.pl